0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

In deze algemene huurvoorwaarden en gebruikersvoorwaarden wordt Stichting Gemeenschapshuis De Pinnenhof onder de naam De Pinnenhof  aangeduid met ‘de verhuurder’ en of ‘de exploitant’. Met ‘huurder’ en of ‘gebruiker’ wordt de persoon of organisatie bedoeld die een huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst aangaat met de verhuurder c.q. de exploitant. De algemene huurvoorwaarden en gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op de huur en het gebruik van ruimten in De Pinnenhof.

1. Aanbiedingen, algemeen

1.1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Indien een offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het vrijblijvende aanbod na einde van deze termijn in ieder geval is vervallen.

1.2. Onder “huurovereenkomst” of “gebruiksovereenkomst” wordt mede een schriftelijke huurovereenkomst van de verhuurder c.q. exploitant verstaan. De huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst kan mede – of uitsluitend – betrekking hebben op één of meerdere andere diensten, zoals horecadiensten.

1.3. Onder “het gehuurde” wordt de ruimte zoals omschreven in de huurovereenkomst en gebruiksovereenkomst verstaan. Hieronder is mede begrepen gebruik van elektriciteit, gas, licht, water en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten (entree, hal, gang, toiletten e.d.) waarover huurder de beschikking krijgt. Met huurders van een vaste ruimte kunnen separate afspraken gemaakt worden aangaande schoonmaakkosten.

1.4. Het gehuurde c.q. de ruimte wordt aanvaard en opgeleverd in de staat waarin het zich bij aanvang van de huur c.q. gebruik bevindt, in goede staat, schoon en zonder gebreken. Huurder of gebruiker dient materialen zelf klaar te zetten c.q. gebruiksklaar te maken en op te ruimen. De ruimte dient na afloop in gelijke staat te worden achtergelaten als waarin deze bij aanvang ter beschikking is gesteld. Indien dit niet gebeurt zullen extra uren c.q. kosten in rekening worden gebracht aan huurder en/of gebruiker i.v.m. opruimen en/of schoonmaken tegen de geldende uurtarieven.

1.5. Huurder en/of gebruiker is verplicht een juiste en volledige opgave te doen van de activiteit(en) die hij in het gehuurde c.q. de ruimte zal gaan ontplooien. Huurder en/of gebruiker is verplicht aan verhuurder c.q. exploitant mededeling te doen van al hetgeen voor de verhuurder c.q. exploitant relevant zou kunnen zijn. Hieronder zijn onder meer begrepen de organisatie van activiteiten die tot overlast, ordeverstoringen of verstoring van de openbare orde zouden kunnen leiden. Huurder en/of gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn opgaven en mededelingen.

1.6. Huurder en/of gebruiker is jegens verhuurder c.q. exploitant verantwoordelijk voor degenen die namens hem in het gehuurde c.q. de ruimte aanwezig zijn en/of door of namens huurder en/of gebruiker in het gehuurde c.q. de ruimte zijn toegelaten. Huurder en/of gebruiker zal erop toezien dat deze personen zich houden aan het in deze voorwaarden, en het in de huurovereenkomst/gebruiksovereenkomst, bepaalde.

1.7.  Verhuurder c.q. exploitant is op de navolgende dagen en tijden gesloten voor gebruik, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen:
1 januari (Nieuwsjaardag), Eerste en Tweede Paasdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 24 december vanaf 17.00 uur, 25, 26 december (Eerste en Tweede Kerstdag) en 31 december na 17.00 uur. Andere dagen en tijdstippen zullen tijdig worden aangegeven.

2. Looptijd huur en/of gebruikersovereenkomst

2.1. De Huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst en/of reserveringsovereenkomst, welke geldt voor een bepaalde duur, komt nadien, zonder dat opzegging vereist is, te eindigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de looptijd van de huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst niet verlengd.

3. Gebruik ruimte

3.1.    Huurder en/of gebruiker verplicht zich het gehuurde c.q. de ruimte als een goed huisvader te gebruiken. Huurder en/of gebruiker zal in het gehuurde c.q. de ruimte geen activiteiten verrichten, of deze toelaten, die bij wet of plaatselijke verordening niet zijn toegestaan. Inventaris welke eigendom is van verhuurder c.q. exploitant, mag slechts met toestemming van de verhuurder c.q. exploitant worden gebruikt. Voor het gebruik hiervan kan een vergoeding in rekening gebracht worden.

3.2. Het is huurder en/of gebruiker niet toegestaan:

 • (geluids)overlast te veroorzaken;
 • de bestemming van het gehuurde (zoals in de huurovereenkomst omschreven en welke mede volgt uit de aard van het gehuurde) c.q. de ruimte te wijzigen;
 • meer personen tot het gehuurde toe te laten dan de capaciteit toelaat;
 • afgesloten deuren te forceren
 • de plaatselijke APV of andere wet- en regelgeving te overtreden.

3.3. Huurder c.q. gebruiker dient de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen, door of namens de verhuurder en/of de exploitant gegeven, in acht te nemen.

3.4. Het is de huurder c.q. gebruiker niet toegestaan (behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder c.q. exploitant):

 • enige verandering in- of toevoeging aan het gehuurde c.q. de ruimte of de inrichting daarvan aan te brengen (wanneer de verhuurder en/of exploitant geen toestemming verleent dient de huurder en/of gebruiker de wijzigingen ongedaan te maken);
 • reclame aan, op, of rondom het gehuurde c.q. de ruimte aan te brengen;
 • het gehuurde c.q. de ruimte onder te verhuren of anderszins in gebruik aan derden te verstrekken;
 • andere ruimten te betreden dan het gehuurde of ter beschikking gestelde ruimte;
 • zelf etens- en/of drinkwaren mee te (laten) brengen en/of te (laten) nuttigen.

3.5. De bediening van de technische apparatuur van het verhuurde c.q. de ruimte, alsmede het betreden van dienstruimten, mag uitsluitend plaatsvinden door of in overleg met personeel van de verhuurder c.q. exploitant.

3.6. De verhuurder c.q. exploitant is belast met het toezicht op de naleving van de overeenkomst door de huurder en/of gebruiker. De huurder en/of gebruiker dient bij de eerste aanzegging van de verhuurde en/of ter beschikking gestelde ruimte alle aanwijzingen van het personeel van de verhuurder c.q. exploitant op te volgen, die het personeel nodig acht voor een goed verloop van de activiteiten die in de gehuurde ruimte(n) plaats zullen vinden. Het personeel van de verhuurder c.q. exploitant heeft te allen tijde toegang tot de gehuurde ruimte(n).

3.7. Huurder en/of gebruiker is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van mogelijk door hem mee- of aangebrachte zaken.

3.8. Huurder en/of gebruiker is verplicht brandblusvoorzieningen en vluchtwegen in het gehuurde te allen tijde vrij te houden.

3.9. Huurder en/of gebruiker zal aan de brandveiligheidsvoorschriften van de gemeente Nederweert voldoen en zal er meer in zijn algemeenheid – alles aan doen om de veiligheid in het gehuurde te waarborgen.

3.10. Evenementen moeten uiterlijk om 01.00 uur beëindigd zijn, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de verhuurder c.q. exploitant.

4. Vergunningen, toegang voor de verhuurder c.q. de exploitant

4.1. Huurder en/of exploitant is verplicht tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van benodigde vergunningen en/of ontheffingen, voor de door huurder en/of gebruiker voorgenomen activiteiten in het gehuurde c.q. de ruimte.

4.2. De verhuurder c.q. exploitant en alle door deze aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde te betreden voor inspecties en het nemen van noodzakelijke maatregelen.

5. Specifieke bepalingen m.b.t enkele zaken

5.1. Tijdens opbouw- en afbreekwerkzaamheden in de zaal draagt huurder en/of gebruiker er zorg voor dat personen onder de leeftijd van 16 jaar geen toegang tot de zaal hebben. De verhuurder c.q. exploitant verstrekt geen alcoholische drank aan jongeren onder de 18.

5.2. De huurder en/of gebruiker mag uitsluitend onder begeleiding van een (technische) medewerker van de verhuurder c.q. exploitant de zalen betreden ten behoeve van opbouw- en afbraakwerkzaamheden.

5.3. Open vuur in de verhuurde ruimten is mede uit het oogpunt van brandveiligheid niet toegestaan.

5.4. Er geldt een algeheel rookverbod.

5.5. Dieren worden niet toegelaten, mits anders is overeengekomen.

5.6. Het parkeren c.q. stallen van auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen mag uitsluitend geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de verhuurder c.q. exploitant. De invalidenparkeerplaatsen zijn uitsluitend te gebruiken met een geldige invalidenparkeerkaart.

6. Einde huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst

6.1. Huurder en/of gebruiker is verplicht bij het einde van de huur- en/of gebruiksovereenkomst of huurcontract, alsmede bij het beëindigen van het gebruik hiervan het gehuurde c.q. de ruimte in de goede, oorspronkelijke staat en geheel ontruimd aan de verhuurder c.q. exploitant op te leveren, tenzij anders is overeengekomen met de verhuurder c.q. exploitant.

7. Annulering / ontbinding huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst

7.1. De verhuurder c.q. exploitant is te allen tijde bevoegd de huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die huurovereenkomst en/of gebruikersovereenkomst te houden activiteit een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door huurder of op grond van de hoedanigheid van huurder en/of gebruiker, dat de verhuurder c.q. exploitant de huurovereenkomst en/of de gebruiker de gebruiksovereenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, gesloten zou hebben, indien de verhuurder c.q. de exploitant van het werkelijke karakter van de activiteit(en) op de hoogte was geweest.

7.2. De verhuurder c.q. exploitant is te allen tijde gerechtigd- de huurder en/of gebruiker gehoord- een reservering ongedaan te maken ten behoeve van het houden of doen van manifestaties, evenementen en dergelijke, waarvan het belang naar haar oordeel een onderbreking in de reservering rechtvaardigt. Betrokken huurders en/of gebruikers worden hiervan vroegtijdig in kennis gesteld. Voor de duur dat de vaste huurder en/of gebruiker het gebruik is ontnomen zal de huurder en/of gebruiker geen gebruiksvergoeding verschuldigd zijn. De verhuurder c.q. exploitant kan in overleg met de huurder c.q. gebruiker een alternatieve dag c.q. alternatief aantal uren aanbieden, maar is hiertoe niet verplicht.

7.3. De verhuurder c.q. exploitant is tevens tot annulering gerechtigd, na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag, wegens vrees voor verstoring van de openbare orde en/of veiligheid.

7.4. Terzake een annulering op grond van het in de vorige twee artikelen bepaalde is huurder en/of gebruiker de annuleringskosten verschuldigd als huurder en/of gebruiker zelf zou annuleren .

7.5. Het in het voorgaande bepaalde laat de mogelijkheid tot ontbinding of vernietiging van de huurovereenkomst, door de verhuurder c.q. exploitant, onverlet.

7.6. Huurder en/of gebruiker heeft het recht de huurovereenkomst c.q. gebruikersovereenkomst te annuleren. Hierbij is de verhuurder c.q. de exploitant gerechtigd de huurder en/of gebruiker een vergoeding in rekening te brengen, volgens onderstaande percentages van de totaal overeengekomen prijs van de huur en/of gebruiksvergoeding en eventuele bijkomende leveringen en diensten:
Bij annulering van de definitieve reservering is het volgende percentage verschuldigd van de reserveringswaarde:

 • Langer dan 14 dagen: 0%
 • Tussen 7-14 dagen: 25%
 • Tussen 7 dagen en 24 uur: 50%
 • Minder dan 24 uur voor datum: 100%

8. Huurprijs, bijkomende leveringen en diensten, betaling door de verhuurder c.q. de exploitant

8.1. De verhuurder c.q. exploitant is gerechtigd voor de te verwachten kosten van de bijkomende leveringen en diensten (zoals consumpties) een voorschotbetaling te verlangen.

8.2. De huurprijs en/of gebruiksvergoeding en het voorschot op de bijkomende leveringen en diensten dienen te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

8.3. De verhuurder c.q. exploitant is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbepalende factoren (zoals prijzen en belastingen), een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen.

8.4. Indien de huurprijs en/of gebruiksvergoeding afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven dient huurder en/of gebruiker tenminste vijf dagen voor het plaatsvinden van de activiteit/bijeenkomst het juiste aantal deelnemers schriftelijk en gespecificeerd aan de verhuurder c.q. exploitant mee te delen. Huurder en/of gebruiker staat in voor de juistheid van zijn opgave en verplicht zich niet meer personen toe te laten dan waarvan hij aan de verhuurder c.q. exploitant opgave heeft gedaan.

8.5. Verschuldigde BUMA-rechten worden, indien van toepassing, apart van de huurprijs en/of gebruiksvergoeding in rekening gebracht.

8.6. Bij niet tijdige beschikbaarheid zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huurovereenkomst, doordat het gehuurde niet-tijdig beschikbaar is – anders ten gevolge van wensen van huurder – is huurder en/of gebruiker tot het tijdstip waarop het gehuurde hem ter beschikking staat, geen huurprijs en/of gebruiksvergoeding verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.

8.7. De betaling dient te geschieden zonder opschorting of verrekening.

8.8. Bij niet tijdige betaling is huurder en/of gebruiker de wettelijke rente, vermeerderd met 1 %, verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid de verhuurder c.q. de exploitant

9.1. De gemeente Nederweert, het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Pinnenhof, namens De Pinnenhof, het management en/of medewerkers van De Pinnenhof zijn niet aansprakelijk voor geestelijk en lichamelijk letsel, ongevallen in en rondom het gebouw, voor diefstal, schade, vermissing aan en van eigendommen van bezoekers, gasten, gebruikers en huurders. De Pinnenhof is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, vermissing aan en van permanent opgeslagen goederen, deze dienen voor zover nodig door de eigenaar zelf verzekerd te worden.

9.2. Indien de verhuurder c.q. exploitant terzake van enige schade, waarvoor de verhuurder c.q. exploitant krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde mocht worden aangesproken, dan vrijwaart huurder en/of gebruiker de verhuurder c.q. exploitant volledig.

9.3. De verhuurder c.q. exploitant is nimmer aansprakelijk voor schade van huurders en/of gebruikers als gevolg van de op grond van de huurovereenkomst en/of gebruikersovereenkomst te houden activiteit van andere huurders of van belemmeringen in

9.4. Verhuurder c.q. exploitant is niet aansprakelijk voor gevolgen van ongevallen welke in verhuurde ruimte(n) of ter beschikking gestelde ruimte plaats mochten vinden.

10. Aansprakelijkheid huurder en/of gebruiker

10.1. Huurder en/of gebruiker is verplicht terstond passende maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst etc. Huurder en/of gebruiker is bovendien verplicht de verhuurder c.q. exploitant terstond op de hoogte te stellen, indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis voordoet. Indien huurder en/of gebruiker hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt dit tevens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

10.2. Huurder en/of gebruiker is jegens de verhuurder c.q. exploitant aansprakelijk voor alle schaden die tijdens de huurperiode en/of tijdens de periode dat huurder en/of gebruiker et gehuurde in gebruik heeft aan het gehuurde c.q. de ter beschikking gestelde ruimte ontstaat, tenzij huurder en/of gebruiker bewijst dat hem, of degenen die namens hem in het gehuurde aanwezig zijn of waren en/of door of namens huurder en/of gebruiker in het gehuurde zijn toegelaten geen schuld treft en de schade evenmin anders door schuld aan huurder en/of gebruiker en voormelde personen kan worden toegerekend.

10.3. Indien huurder en/of gebruiker (of een persoon voor wie hij verantwoordelijkheid draagt) gebruik maakt van door de verhuurder ter beschikking gestelde laad- of losmiddelen, geschiedt dit voor huurders en/of gebruikers eigen rekening en risico.

10.4. Huurder en/of gebruiker vrijwaart de verhuurder c.q. de exploitant tegen boetes of dwangsommen die de verhuurder c.q. exploitant worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder en/of gebruiker.

10.5. Goederen/eigendommen van huurders, de gebruiker of derden die zich in ruimten van de verhuurder c.q. exploitant bevinden zijn voor eigen risico en derhalve niet bij de verhuurder c.q. exploitant meeverzekerd. De goederen van huurders, de gebruiker of derden dienen onmiddellijk na afloop van het gebruik van het gehuurde c.q. ruimte door de huurder en/of gebruiker te worden verwijderd, c.q. te worden opgeslagen in een daartoe door of namens de verhuurder c.q. exploitant aan te wijzen ruimte. De verhuurder c.q. exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan of vernieling van eigendommen van de huurder, gebruiker of derden door welke oorzaak dan ook.

10.6. Huurder en/of gebruiker zal ervoor zorgdragen dat het aansprakelijkheidsrisico dat voor hem uit de uitvoering van deze overeenkomst kan voortvloeien, wordt afgedekt door middel van en deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering.

11. Boete

11.1. In geval huurder en/of gebruiker handelt in strijd met één van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende bepalingen, verbeurt hij aan de verhuurder c.q. exploitant een direct opeisbare boete, ter hoogte van € 500,00 per overtreding en € 125,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, hetgeen het recht van de verhuurder c.q. exploitant op schadevergoeding onverlet laat.

12. Huisreglement De Pinnenhof

12.1. Het huisreglement van De Pinnenhof is bij huurder en/of gebruiker bekend en maakt onderdeel uit van de Algemene Huurvoorwaarden en Gebruikersvoorwaarden Gemeenschapshuis De Pinnenhof

13. Slotbepalingen

13.1. Van bovengenoemde voorwaarden, en het in de huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

13.2. Door ondertekening van de huurovereenkomst en/of gebruiksovereenkomst geeft de huurder en/of gebruiker te kennen op de hoogte te zijn van de in dit document opgestelde huur- en gebruiksvoorwaarden.