0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Stichting Gemeenschapshuis De Pinnenhof, de stichting achter Gemeenschapshuis De Pinnenhof  wil de De Pinnenhof gezellig, leefbaar en veilig te houden voor alle bezoekers, gasten, gebruikers en huurders. Om onze gastvrijheid te kunnen waarborgen hebben wij een huisreglement opgesteld dat geldt vanaf binnenkomst voor de bezoekers, gasten, gebruikers en huurders in (alle ruimten van) het hele gebouw.

De organisatie

De gang van zaken in De Pinnenhof wordt bepaald door de medewerkers in de accommodatie. Zij geven leiding aan het gebruik van de accommodatie en houden toezicht. Je dient aanwijzingen van medewerkers, management en overige daarvoor door het bestuur van de stichting aangewezen personen gegeven in de accommodatie, aan de deur of in de directe nabijheid op te volgen.

Huur-en gebruikersvoorwaarden

Bekijk hier onze algemene huurvoorwaarden en gebruikersvoorwaarden

Gedrag

Wij verwachten dat onze bezoekers, gasten, gebruikers en huurders zich beleefd en respectvol gedragen. Het is verboden om aanstootgevende kleding te dragen in De Pinnenhof. Bezoekers, gasten, gebruikers en huurders die de huisregels niet in acht nemen, zich schuldig maken aan agressief en/of intimiderend gedrag, zich in woord en gebaar racistisch of discriminerend of zich anderszins ongewenst uiten, derden belagen met ongewenste intimiteiten, zaken vernielen of expres beschadigen, zich anderszins hinderlijk of aanstootgevend gedragen of enig ander ongewenst en niet maatschappelijk aanvaard gedrag vertonen moeten De Pinnenhof onmiddellijk verlaten en wordt de toegang tot De Pinnenhof voor onbepaalde tijd geweigerd. Het bestuur van de stichting kan besluiten om weer toegang te verlenen.

Gebruik ruimtes

De verschillende ruimtes in het gebouw moeten bij huur en gebruik overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader worden gebruikt.

Hard- en/of softdrugs

Het bezit, gebruik en/of de handel in hard- en/of softdrugs of andere verboden verdovende of hallucinaties opwekkende middelen en vloeistoffen in of rondom De Pinnenhof is niet toegestaan. Overtreding van deze regel betekent dat de toegang tot De Pinnenhof voor onbepaalde tijd wordt geweigerd. Het bestuur van de stichting kan besluiten om weer toegang te verlenen

Wapens

Het is verboden om wapens voorhanden te hebben bij het bezoek aan De Pinnenhof of te dragen in het gebouw.

WIFI

De wifi in het gebouw mag alleen voor functionele zaken worden gebruikt.

Horeca

In De Pinnenhof is het zonder toestemming niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen en/of consumptieverpakkingen van buiten het gebouw mee naar binnen te nemen. Bij evenementen kunnen afwijkende regels gelden. Het meebrengen en nuttigen van consumpties en/of consumptieverpakkingen is in de vergader- en kantoorruimtes is alleen mogelijk met toestemming van het beheer van De Pinnenhof. Het is niet toegestaan glaswerk, flesjes of andere eigendommen van De Pinnenhof mee naar buiten te nemen. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. Personen kan om legitimatie worden gevraagd. Deze regels gelden ook voor het ten behoeve van derden aanschaffen van alcoholhoudende dranken. Aangeschoten of dronken gasten wordt de toegang geweigerd en hen wordt voor zover zij al toegang hebben geen alcoholhoudende drank verstrekt.

Communicatie

Het publiceren van informatie op publicatieborden zal in nauw onderling overleg tussen de gebruiker en De Pinnenhof plaatsvinden.
Alle communicatie in woord, schrift en social media, waarin De Pinnenhof of een onderdeel daarvan genoemd wordt, vereist vooraf toestemming van De Pinnenhof.

Aansprakelijkheid

De gemeente Nederweert, het bestuur van de Stichting, het management en/of medewerkers van De Pinnenhof zijn niet aansprakelijk. De gemeente Nederweert, het bestuur van de stichting, het management en/of medewerkers van De Pinnenhof zijn niet aansprakelijk voor geestelijk en lichamelijk letsel, ongevallen in en rondom het gebouw. De gemeente Nederweert, het bestuur van de Stichting, het management en/of medewerkers van De Pinnenhof zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade, vermissing aan en van eigendommen van bezoekers, gasten, gebruikers en huurders.

Roken

In De Pinnenhof geldt een algeheel rookverbod. Verwacht wordt dat rokers hun peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

Openingstijd en sluitingstijd

Van onze gasten wordt verwacht dat zij de door de medewerkers aangegeven openingstijd en sluitingstijd respecteren en de orde op straat niet verstoren.

Brandbeveiliging

Diverse ruimten in het gebouw zijn voorzien van brandinstructies. Als u voor de eerste keer gebruik maakt van een ruimte in De Pinnenhof dient u de instructie te bekijken. Waarschuw bij brand direct het aanwezige personeel en volg hun aanwijzingen onmiddellijk op.

EHBO/BHV

Het personeel is bekwaam in het verlenen van eerste hulp. In de accommodatie is een EHBO trommel aanwezig.

Afval

Voor afval zijn in de accommodatie prullenbakken beschikbaar waarin het afval moet worden gedeponeerd. Dit geldt ook voor de directe omgeving buiten de accommodatie. Past jouw afval niet in de beschikbare prullenbakken, dan kan in overleg met het personeel jouw afval op andere wijze worden afgevoerd.

Toiletgebruik

Wij doen onze uiterste best de toiletten hygiënisch schoon te houden. Wij verwachten van onze gasten dat zij dit ook doen en eventuele onvolkomenheden aan ons melden. De toiletten zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden dan toiletgebruik is niet toegestaan.

Toegangscontrole

Bij evenementen kan het nodig zijn dat wij in overwegingen van veiligheid toegangscontrole toepassen. Onderdeel hiervan kan zijn dat je wordt gefouilleerd. Bij evenementen kunnen specifieke toegangseisen van toepassing zijn zoals kleding, gedrag, aantal en leeftijd. Het niet voldoen aan deze specifieke eisen kan reden zijn je de toegang tot De Pinnenhof te weigeren. Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers de toegang tot de accommodatie direct ontzeggen. Wordt aan het verzoek om de om de accommodatie te verlaten niet voldaan dan pleegt men het strafbaar feit dat in het Wetboek van Strafrecht wordt omschreven als lokaalvredebreuk.

Klachten

Klachten lossen wij graag onmiddellijk op. Ons personeel is je graag van dienst om het jou zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ben je desondanks niet tevreden, dan kun je jezelf schriftelijk of per mail richten tot de voorzitter van het stichtingsbestuur van De Pinnenhof, mevrouw M.E.A. van Deursen op telefoonnummer 0495-677111