0495 632 033
Lettergrootte: A A A
Contact

Samen bouwen aan een thuis


Pin-update 14 - 21-12-2023

Beste Pinnenhof-betrokkene,

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt. Er zijn, in verschillende samenstellingen, gesprekken gevoerd met gebruikers en belanghebbenden. In deze nieuwsupdate een greep uit de werkzaamheden van de afgelopen periode:

De technische adviseurs hebben het bijgestelde ontwerp van het gebouw technisch uitgewerkt. Er is met (toekomstige) gebruikers gesproken over de ruimtebehoefte en de inpassing in de nieuwbouw. De exploitatiestichting werkt aan de vertaling van de huidige bezetting in het nieuwe gebouw. Samen met WoonIk heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de bewoners van de appartementen boven het Bibliocenter: aandachtspunten zijn benoemd en procesafpraken zijn gemaakt. Met het Platform Gehandicapten is gesproken over de toegankelijkheid van het gebouw en daarop is het ontwerp aangepast.  

Tijdelijke huisvesting

Wat betreft de tijdelijke huisvesting van het Bibliocenter en de gebruikers van De Pinnenhof tijdens de sloop en ver-/nieuwbouw zijn diverse opties bekeken. Het is niet mogelijk om alle gebruikers op één locatie te huisvesten. Inmiddels zijn er drie locaties beschikbaar om gebruikers onder te brengen en leggen we nu de puzzel wat, waar het beste past. Het gaat daarbij om de voormalige Kruidvat-locatie, Sportcentrum De Bengele en de kerkelijke voorziening Budschop.

Om alles in goede banen te leiden is een werkgroep Tijdelijke Huisvesting ingericht. Zowel de exploitatiestichting (namens de gebruikers van De Pinnenhof) als het Bibliocenter zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. Op dit moment werken zij de tijdelijke huisvestingslocaties  technisch en organisatorisch uit. Duidelijk is inmiddels dat toneelvereniging de Krottepoffers hun tijdelijke thuisbasis gevonden heeft in de kerkelijke voorziening Budschop. Met V.V. de Pinmaekers is afgesproken dat zij een analyse maken van de carnavalsactiviteiten 2024/2025 en welke locatievereisten daarbij horen. Een vervolgafspraak volgt eind januari 2024.

Bestuur stichting De Pinnenhof

Het nieuwe stichtingsbestuur heeft zich ingewerkt: De lopende exploitatie is overgenomen van de vorige bestuursleden, er wordt meegedacht over de tijdelijke huisvesting en er is een eerste aanzet gemaakt voor de toekomstige bedrijfsvoering van MFA De Pinnenhof. 

Inzicht in vooruitzicht

Volgens planning zal De Pinnenhof haar laatste gasten ontvangen op 31 maart 2024. Dat betekent dat De Pinnenhof op 1 april haar deuren sluit en de tijdelijke huisvestingslocaties in gebruik worden genomen. De tijd tot aan de sloop wordt gebruikt om allerlei aanvullende technische onderzoeken te realiseren. We kunnen daarmee niet wachten tot het moment dat de vergunning en de aanbesteding rond zijn, omdat we o.a. delen van het plafond (onder de appartementen) moeten slopen, installaties moeten los- / ontkoppelen van de appartementen en bodemsonderingen moeten maken om de funderingsconstructies definitief te bepalen.

Verder gaan vanaf februari 2024 de werkgroep Communicatie & Sponsering, de werkgroep Interieur en de werkgroep Samen Wonen & Samen Werken intensiever aan de slag, samen met de exploitatiestichting en het interne projectteam. De onderwerpen die aan de orde komen zijn de verdere, technische uitwerking van het gebouw, de inrichting van het nieuwe gebouw maar ook de toekomstige bedrijfsvoering. Zo zal er een sponsorplan worden gemaakt om verbinding te creëren met het bedrijfsleven en de cofinanciering van de benodigde inrichting. Met hoofdgebruikers zullen afspraken worden gemaakt over o.a. openings-/sluitingstijden, schoonmaak, bedrijfshulpverlening en programmering. Een nog (door de werkgroep Interieur) te selecteren interieurarchitect zal met gebruikers en de exploitatiestichting de inrichting gaan vormgeven.

Aanbesteding & start

Momenteel werken we aan de technische voorbereidingen voor de aanbesteding en de vergunning. We nemen de gebruikers en de werkgroepleden structureel mee in dit proces. De vergunningsaanvraag zal voor het einde van 2023 worden ingediend. Het aanbestedingstraject zal voor het einde van 2023 worden gepubliceerd. De doorlooptermijnen in het aanbestedingstraject geven ons begin maart 2024 een beeld van de (maximaal) vijf aannemers die geselecteerd zijn voor de dialoogfase en de inschrijvingsfase. De aanbesteding zal in twee kavels geschieden. Het eerste kavel is de sloop en nieuwbouw en de tweede kavel is de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Tussen de dialoogfase en de inschrijvingsfase zal een financiële toets plaatsvinden aan het gemeentelijke krediet. 

Natuurlijk zijn we afhankelijk van de marktomstandigheden en is het proces zo ingericht dat hier steeds op kan worden geanticipeerd. De doorlooptijden zijn zo gepland dat de werkzaamheden (sloop en bouw) starten rond het zomerreces van 2024. De oplevering van de vernieuwde Pinnenhof is voorzien eind december 2025.

De huidige Pinnenhof wordt (pas) gesloopt als de benodigde omgevingsvergunning is afgegeven en een aannemingsovereenkomst is ondertekend.

Infoavond omwonenden

Om de omwonenden bij te praten over de ontwikkelingen en de voorgenomen werkzaamheden, vindt op maandag 22 januari een informatiebijeenkomst plaats in De Pinnenhof van 19.00 tot 21.00 uur. De direct omwonenden worden via de gemeentelijke communicatiekanalen uitgenodigd.  

Door in goede dialoog te blijven met gebruikers, bewoners van de appartementen en de omwonenden proberen we op te halen wat er leeft en daarop te anticiperen.  

Vragen

Heeft u vragen over de tijdelijke huisvesting of over andere zaken die De Pinnenhof aangaan, neem dan contact op met projectleider Dietmar Schrijnemakers via mail of via telefoonnummer 06 41 33 26 61.